eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Rahvusvahelised projektid

Suitsiidiriski vähendamine hariduse kaudu

Läbiviimise aeg: sept 2015 – sept 2017
Rahastaja: NORDPLUS Adult (projekti number NPAD2015/10279)
Projekti partnerid: Leedu Demograafia Kolledž (Leedu, koordinaator), Leedu Haridusteaduste Ülikool (Leedu), Haridusühing Imanta (Läti), Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) (Eesti), Karolinska Instituudi Suitsiidiuuringute ja Vaimse Tervise häirete Preventsiooni Keskus (NASP) (Rootsi)
Projektijuht: Merike Sisask

Kirjeldus: Projekti eesmärk on luua koostöö teadusasutuste ja ühiskonnale orienteeritud organisatsioonide vahel, mis fokuseerivad oma tegevuse teadmiste ja kogemuste jagamisele suitsiidiriski kindlakstegemisel ja hindamisel, samuti õppematerjalide, juhendite ja haridusprogrammide arendamisele võtmeisikute jaoks partnerriikides, nagu õpetajad, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad, poliitikud ja lapsevanemad, et arendada interaktiivseid platvorme juhendite ja soovituste levitamiseks erinevatele gruppidele kogukonnas.

Info suitsiidipreventsiooni kaugõppe kursuse kohta avaneb SIIN (inglise keeles)

Tervise ilmajaam – koolitus kogukondadele

Läbiviimise aeg: 01.07.2014-30.12.2015
Rahastaja: Norra finantsmehhanism, Rahvatervise programm 2009-2014
Projektijuht: Marju Medar
Projektimeeskond: Marju Medar (TLU STI), Kaja Tampere (TLU KI), Esta Kaal (TLU KI), Hele Leek-Ambur (TLU HK), Rea Raus (TLU ÖI), Maie Alas (TLU TSI), Koidu Saia (TLU STI), Merike Sisask (ERSI, Eesti), Airi Värnik (ERSI, Eesti), Jing Wu (ERSI, Eesti), Riina Kiik (NTNU, Norra), Zsolt Bugarszki (ELTE, Ungari)

Projekti eesmärgiks on parendada kogukonna elanike vaimset ja füüsilist keskkonda läbi kohaliku tasandi otsusetegijate teadlikuma ja võimestavama tegevuse tervisedenduses.

Projekti eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi avaseminar “Elustiili maraton” (24. augustil 2014 Haapsalus), osaletakse Vaimse Tervise Messil (10. oktoobril 2014 Tallinna Ülikoolis), viiakse läbi kahetasandilised koolitused tervisedenduse valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele, töötatakse välja juhendmaterjal “Sõltuvusainete tarvitamise ennetamine ja tervisedendus kogukonnas“, korraldatakse lõppkonverents.

Koolitused:

Projekti kodulehekülg: skoop3.ee/Terviseilmajaam/

AppsTerv – veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks

Läbiviimise aeg: 2014-2015
Rahastaja: Norra finantsmehhanism, Rahvatervise programm 2009-2014
Programmi operaator: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium
Projektijuht: Joosep Vaikma (alates august 2015), Lauraliisa Mark (2014- juuli 2015)

Projekti AppsTerv peamiseks eesmärgiks on suurendada vaimse tervise alast teadlikkust ning tõsta vaimse tervise alaste veebipõhiste infokanalite kvaliteeti, nõustamisteenuse taset ja ulatust. Selleks:

Veebipõhised rakendused tõstavad vaimse tervise teenuste kättesaadavust, sest need on kuluefektiivsed  ega sõltu teenuse kasutaja geograafilisest asukohast, transpordiühendusest ega elukorraldusest. Teadlikkuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks kaasneb projekti põhitegevustega ulatuslik teavitustegevus (pressiteated, artiklid, televisioon, raadio, erialalistid jms) ning projekti tulemuste hindamine (veebiportaali kasutamise statistika, fookusgrupi intervjuud, nõustatud inimeste arv, meediakajastuste arv jms).

Projekti oodatavaks tulemuseks on teadlikkust suurendava vaimse tervise alase usaldusväärse informatsiooni ja veebipõhiste kvaliteetsete eneseabi- ja nõustamisteenuste parem kättesaadavus ja suurem kasutussagedus.

Projekti elluviija: Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)
Projekti partnerid: Avitus MTÜ, Arkimedes AS (Norra), Tervise Arengu Instituut (TAI), ERSI Kliinik (Tervisekliinik Nõmmel), Lahendus.net

Projekti kodulehekülg: enesetunne.ee

MH-WB, EK rahvatervise projekt

Vaimne tervis ja heaolu

Projekti koordinaator Eestis: Airi Värnik
Läbiviimise aeg: 2013-2016
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Rahvatervise programm 2008-2013 (Leping nr 20122202), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: Selle ühistegevusele suunatud projekti peamiseks eesmärgiks on toetada Euroopas vaimse tervise ja heaolu edendamist, vaimsete häirete ennetamist ning vaimse häirega inimeste ravi ja sotsiaalse kaasatuse parandamist. Selle eesmärgi saavutamiseks algatatakse protsess vaimse tervise ja heaolu alaseks struktureeritud koostööks EL liikmesriikide, tervise jm asjakohaste sektorite sidusrühmade ning rahvusvaheliste orgamisatsioonide (eriti WHO ja OECD) vahel. Koostöö käigus arendatakse välja ühiselt heakskiidetud raamistik tegevuskava elluviimiseks, mis käsitleb järgmisi teemasid: a) vaimse tervise edendamine töökohtadel ja koolides; b) depressiooni ja suitsiidide ennetamine; c) kogukondliku vaimse tervise teenuse arendamine; d) vaimse tervise integreerimine kõikidesse poliitikatesse.

Projekti kodulehekülg: mentalhealthandwellbeing.eu01

ACTION FOR HEALTH (AFH), EK rahvatervise projekt

Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine: tegevuskavade jastruktuurifondide ettevalmistus
Keskus: Rahvatervise Instituut Murska Sobota (Sloveenia)
Superviisor: Tatjana Krajnc-Nikolić
Projekti koordinaator Eestis: Airi Värnik
Projektijuht: Jing Wu
Läbiviimise aeg: 2012-2014
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Rahvatervise programm 2008-2013 (Leping nr 20111205), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: ACTION-FOR-HEALTH projekti üldine eesmärk on parendada inimeste tervist ja elukvaliteeti, vähendades nende tervisealast ebavõrdsust tervise edendamise kaudu. See saavutatakse suurendades sidusrühmade võimekust tervise edendamise alaste sekkumistegevuste läbiviimisel Euroopa erinevates regioonides selleks, et tõhusalt võidelda tervisealase ebavõrdsusega, mis on struktuurifondidele ligipääsu omavate tegevuskavade põhiline osa.

Projekti kodulehekülg: action-for-health.eu

PREDI-NU, EK rahvatervise projekt

Depressiooni ennetamine ja teadlikkuse tõstmine võrgustikutöö kaudu

Keskus: Leipzigi Ülikooli Psühhiatriakliinik (Saksamaa)
Superviisor: Prof Dr Ulrich Hegerl
Projekti koordinaator Eestis: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Lauraliisa Mark (alates 2013), Mari Jushkin (2012-2013), Henrik Dobewall (2011)
Läbiviimise aeg: 2011-2014
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Rahvatervise programm 2008-2013 (Leping nr 20101214), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: PREDI-NU on Euroopa teismeliste ja noorte täiskasvanute depressiooni ennetav ja vaimset tervist edendav programm, mille eesmärgiks on vaimse tervise edendamine ja depressiooni ning suitsidaalsuse ennetamine võrgustikutöö kaudu. Programmi raames töötatakse välja internetipõhine psühholoogilist tuge pakkuv juhendatud eneseabi instrument kerge ja mõõduka depressiooniga noorte ja täiskasvanute jaoks nende paranemisprotsessi toetamiseks. Samuti on kavas tõsta teadlikkust depressioonist noorte ja täiskasvanutega töötavate spetsialistide seas, eesmärgiga tõhustada depressiooni varast märkamist, et depressiooniga inimestele võimaldada kiiresti vajaminevat abi.

Projekti kodulehekülg: predi-nu.eu

MHPHands, EK rahvatervise projekt

Vaimse tervise edendamise käsiraamatud
Keskus: Töötervishoiu Uurimiskeskus (Iirimaa)
Superviisor: Dr Richard Wynne
Projekti koordinaator Eestis: Merike Sisask
Projektijuht: Airi Mitendorf (alates 2011), Zrinka Laido (2010-2011)
Läbiviimise aeg: 2010-2013
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Rahvatervise programm 2008-2013 (Leping nr 20091213), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: ProMenPol jätk. Projekti käigus töötatakse välja 7 erinevas keeles 3 käsiraamatut vaimse tervise edendamiseks – üks koolidele, üks töökohtadele ja üks eakatele suunatud asutustele (viimane sisaldab ka koduteenuseid). Töötatakse välja ka kontaktõppe ja e-õppe koolitusprogrammid, mis baseeruvad nendel käsiraamatutel. Seejärel testib projekt treeningprogramme kõigi kolme valdkonna sihtgruppide peal.

Projekti kodulehekülg: mentalhealthpromotion.net

WE-STAY, EK 7RP projekt

Euroopa noorte hulgas koolipuudumiste vähendamine
Keskus: NASP, Karolinska Instituut, Stockholm (Rootsi)
Superviisor: Prof Dr Danuta Wasserman
Projekti koordinaator Eestis: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Mari Jushkin (sekkumine), Merike Sisask (administratiiv- ja finantsasjad), Peeter Värnik (andmebaasi haldus)
Läbiviimise aeg: 2010-2013
Rahastaja: Euroopa Komisjoni 7. raamprogramm (Leping nr 241542), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: WE-STAY üldised eesmärgid on: (1) koguda infot koolipuudumiste kohta Euroopa teismeliste hulgas, (2) rakendada 3 erinevat koolipõhist teismeliste sekkumisprogrammi eesmärgiga vähendada koolipuudumisi ja parandada õpilaste vaimset tervist, (3) hinnata sekkumiste tulemuslikkust võrrelduna kontrollgrupiga multidistsiplinaarses perspektiivis, sh sotsiaalseid, psühholoogilisi ja majanduslikke aspekte, ning (4) soovitada efektiivseid ja kultuuriliselt kohandatud mudeleid koolipuudumise ennetamiseks ja vaimse tervise edendamiseks teismeliste hulgas erinevates Euroopa maades.

Projekti kodulehekülg: we-stay.eu

SUPREME, EK rahvatervise projekt

Suitsiidide ennetamine Interneti abil ja meedial põhinev vaimse tervise edendamine
Keskus: NASP, Karolinska Instituut, Stockholm (Rootsi)
Superviisor: Prof Dr Danuta Wasserman
Projekti koordinaator Eestis: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Airi Mitendorf (alates 2011),  Lauraliisa Mark (2010-2011)
Läbiviimise aeg: 2010-2013
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Rahvatervise programm 2008-2013 (Leping nr 20091219), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: SUPREME üldine eesmärk on organiseerida ekspert-organisatsioonide vahelist partnerlust selleks, et arendada interneti- ja meediapõhist, mitmekeelset, kultuuriliselt kohandatud sekkumistegevust vaimse tervise edendamiseks ja suitsiidide ennetamiseks. Sekkumine hõlmab endas interaktiivset veebilehte ja meediakampaaniat, mis on suunatud teismelistele ja noortele vanuses 14-24. Tulemuste põhjal antakse välja juhised parima praktika kohta interneti ja meedia kasutamisest vaimse tervise edendamise sekkumistegevuste läbiviimisel.

SUPREME sekkumisprogramm asub Supremebook.org

Projekti kodulehekülg: supreme-project.org

SEYLE, EK 7RP projekt

Saving and Empowering Young Lives in Europe
Keskus: NASP, Karolinska Instituut, Stockholm (Rootsi)
Superviisor: Prof Dr Danuta Wasserman
Projekti koordinaator Eestis: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Mari Jushkin (sekkumine), Merike Sisask (administratiiv- ja finantsasjad), Peeter Värnik (andmebaasi haldus)
Läbiviimise aeg: 2009-2011
Rahastaja: Euroopa Komisjoni 7. raamprogramm (Leping nr 223091), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: SEYLE on Euroopa teismeliste koolilaste tervist edendav programm, mille üldeesmärgiks on teismeliste tervise parandamine läbi riski- ja suitsidaalse käitumise vähendamise, erinevate preventsiooniprogrammide tulemuslikkuse hindamine ning Euroopa riikides teismeliste tervist edendavate programmide rakendamiseks kultuuriliselt kohandatud soovituste väljatöötamine.
SEYLE projekti käigus testitavad preventsiooniprogrammid (ehk sekkumismudelid) on:

  1. Üldine tervise edendamine läbi kooliõpilaste endi teadlikkuse tõstmise (Awareness)
  2. Õpetajate jm koolipersonali koolitamine (QPR: Question, Persuade & Refer)
  3. Riskigruppi kuuluvate laste väljaselgitamine ja vaimse tervise spetsialisti juurde konsultatsioonile suunamine (ProfScreen)
  4. Infovoldik kontrollgrupile (Information)

Projekti kodulehekülg: seyle.org

T-MHP, EK Leonardo da Vinci projekt

Koolitusprogramm vaimse tervise edendamiseks
Keskus: Töötervishoiu Uurimiskeskus (Iirimaa)
Superviisor: Dr Richard Wynne
Projekti koordinaator Eestis: Merike Sisask
Projektijuht: Zrinka Laido
Läbiviimise aeg: 2009-2011
Rahastaja: Euroopa Komisjon, Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation (Leping nr 2009 [LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: ProMenPol jätk. Projekti eesmärgiks on pakkuda õpetajatele, personalijuhtidele ja hooldustöötajatele teavet nende tegurite kohta, mis on läbi kogu inimese elukaare – koolides, töökohtadel ja eakatele suunatud asutustes – kriitilise tähtsusega vaimse tervise säilitamise ja edendamise seisukohalt ning algatada, ellu viia ja monitoorida poliitikate ja programmide arendust nendes organisatsioonides.

Projekti kodulehekülg: mentalhealthpromotion.net

OSPI-Europe, EK 7RP projekt

Keskus: Leipzigi Ülikooli Psühhiatriakliinik (Saksamaa)
Superviisor: Prof Dr Ulrich Hegerl
Projekti koordinaator Eestis: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Merike Sisask
Läbiviimise aeg: 2008-2012
Rahastaja: Euroopa Komisjoni 7. raamprogramm (Leping nr 223138), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: OSPI-Europe projekti üldeesmärk on välja töötada tervisepoliitika kujundajate ja sidusrühmade ning Euroopa Komisjoni jaoks tõenduspõhine ja efektiivne suitsidaalse käitumise preventsiooniprogramm, mis sisaldab materjale, instrumente ja juhiseid mitmetasandilise sekkumismudeli rakendamiseks.

Projekti kodulehekülg: ospi-europe.com

ProMenPol, EK 6RP projekt

Keskus: Federal Institute for Occupational Safety and Health (FIOSH), Dortmund (Saksamaa)
Superviisor: Dr Karl Kuhn
Projekti koordinaator Eestis: Merike Sisask (alates 2008), Prof Dr Airi Värnik (2007-2008)
Projektijuht: Lauraliisa Heidmets (alates 2008), Merike Sisask (2007-2008)
Läbiviimise aeg: 2007-2009
Rahastaja: Euroopa Komisjoni 6. raamprogramm (Leping nr 044406), Sotsiaalministeerium

Kirjeldus: Vaimse tervise edendamine ja kaitsmine – poliitikate toetamine läbi teadusuuringute, kaasaegsete lähenemiste ja praktika integratsiooni. Vaimse tervise edendamise ja kaitsmise instrumendid kolmes valdkonnas – haridusasutustes, töökohtadel ja eakate hooldu

Projekti kodulehekülg: mentalhealthpromotion.net

ROAMER

ROAMER on Euroopa Komisjoni 7. Raamporgrammi projekt, 2007-2013, No 282586. Projekti eesmärk on luua ja koordineerida üle-Euroopaline vaimse tervise ja heaolu edendamisele suunatud teadusuuringute teekaart (road map).

Projekt on jaotatud mitmesse vaimse tervise uuringuid käsitlevasse töörühma (WP). Airi Värnik on kutsutud osalema eksperdina 7. töörühma – rahvatervise suunitlusega vaimse tervise uuringud.

Projekti kodulehekülg: roamer-mh.org

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | +372 651 6550 | suicidology@suicidology.ee