eng
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

Alkohol ja uimastid siirdeühiskonna sotsiaalsete riskiteguritena välditavate surmade ja suitsidaalse käitumise preventsioonis

1 jaanuar, 2003

Grandihoidja: Prof Dr Airi Värnik
Projektijuht: Kairi Kõlves
Läbiviimise aeg: 2003-2005
Rahastaja: Eesti Teadusfond (Grant nr 5349)

Kirjeldus: Uuringu põhieesmärgid on:

  1. Teaduslikust aspektist välja selgitada omavaheline seos (1) alkoholi ja narkootikumide tarbimise, (2) rea välditavate surmade ja suitsidaalse käitumise ning (3) makrotasandi sotsiaalsete protsesside vahel Eestis kompleksselt nii ühiskonnas tervikuna kui üksikisiku tasandil rahvusvaheliselt võrreldavate metoodikatega.
  2. Rakenduslikust aspektist anda teaduslik alus välditavate surmade ja suitsidaalse käitumise vähendamiseks sihtgrupiti, mis oleks põhjus-tagajärg seoseid arvestavaks baasiks preventiivsete meetmete väljatöötamisel ja täiendamisel nii antud töö raames kui riikliku alkoholipoliitika programmis ja riikliku vaimse tervise programmis, aga ka soovituslikuks juhendmaterjaliks analoogilise ajaloolise taustaga maades.
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee