est
Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute

Dissertations

Supervised dissertations

Doctoral thesis

Peeter Värnik. Mortality From External Causes, Particularly Suicides, in European Countries: Trends, Socio-Demographic Factors and Measurement Issues. [ Välispõhjustest tingitud suremus, eeskätt suitsiidisuremus Euroopa riikides: trendid, sotsiaal-demograafilised tegurid ja mõõtmisprobleemid ].  Supervisors: Luule Sakkeus, Prof Ian Rockett (West Virginia University). Consultant: Allan Puur. Opponents: Prof Juris Krūmiņš (University of Latvia), Prof Ilkka Henrik Mäkinen (Uppsala University). Tallinn: Tallinn University; 2015

Jing Wu. European Older Adults’ Well-Being and Suicide in the Societal and Family Context. [Euroopa vanemaealiste heaolu ja suitsiidi fenomen ühiskonna ja perekonna kontekstis]. Supervisors: Prof Dr Airi Värnik, Kairi Kasearu. Opponents: Dr Kai Saks (University of Tartu), Dr Pia Solin (National Institute for Health and Welfare, Finland). Tallinn: Tallinn University; 2014

Algi Samm. The relationship between perceived poor family communication and suicidal ideation among adolescents in Estonia. [Suitsiidimõtete levimus Eesti kooliõpilastel ning seosed peresuhetega]. Supervisors: Prof Dr Airi Värnik, Liina-Mai Tooning. Opponent: Dr Judit Balazs (Eotvos Lorand University). Tartu: University of Tartu, Faculty of Social Sciences; 2012

Andriy Yur`yev. Dimension-specific impact of social exclusion on suicide mortality in Europe. Supervisors: Prof Dr Airi Värnik, Prof Lauri Leppik. Opponents: Prof Hans van Ewijk (Utrecht University), Prof Dr Alyydas Navickas (Vilnius University). Tallinn: Tallinn University; 2012

Merike Sisask. The social construction and subjective meaning of attempted suicide. [Suitsiidikatse sotsiaalne konstruktsioon ja subjektiivne tähendus]. Supervisors: Prof Dr Airi Värnik, Prof Mikko Kari Lagerspetz. Opponents: Prof Ilkka Henrik Mäkinen (Södertörn University), Prof Dr Jaanus Harro (the University of Tartu). Tallinn: Tallinn University; 2010

Kairi Kõlves. Estonians’ and Russian minority’s suicides and suicide risk factors: studies on aggregate and individual level. [Eestlaste ja vene vähemuse enesetapud ja enesetapu riskitegurid: üldkogumi ja indiviidi tasandi uuringud]. Supervisor: Prof Dr Airi Värnik. Opponents: Prof Mikko Kari Lagerspetz (Tallinn University), Anu Realo (the University of Tartu). Tartu: University of Tartu, Faculty of Social Sciences; 2006

Airi Värnik. Suicide in the Baltic countries and in the former republics of the USSR. Tutor: Prof Danuta Wasserman. Faculty opponent: Prof Marie Asberg. Stockholm: Karolinska Institute; 1997

Master’s thesis

Marju Taganova. Ambulatoorsele psühhiaatrilisele sundravile suundunud psüühikahäirega isikute psühhosotsiaalne toimetulek ja selle toetamise võimalusi. [Psychosocial coping and support for compulsori psychiatric care outpatients] Supervisor: Airi Värnik. Tallinn: Tallinn University, Institute of Social Work (Change of Structural Unit); 2015

Katrin Tibar. Kunstiteraapia harjutustel põhinev meetod enese-kaastunde arendamiseks ja suitsidiaalse käitumise vähendamiseks. [Art Therapy Exercise-Based Method to Promote Self-Compassion and to Subdue Suicidal Behaviour.] Supervisors: Eha Rüütel, Airi Värnik. Tallinn: Tallinn University, Institute of Fine Arts (Change of Structural Unit); 2015

Eve-Mai Rao. Sotsiaalse surve avaldamine ja selle tunnetamine noortel täiskasvanutel seoses alkoholi tarvitamisega. [Exerting and Experiencing Social Pressure in Relation to Alcohol Consumption in Young Adults]. Supervisor: Airi Värnik. Tallinn: Tallinn University, Institute of Social Work; 2013

Keili Pello. 14-aastaste Tallinna koolinoorte toitumisharjumuste, füüsilise aktiivsuse ja kehamassiindeksi seos subjektiivse hinnanguga oma tervisele. [Eating habits, physical activity and body mass index relationship with subjective assessment of health among 14-year old pupils in Tallinn]. Supervisor: Airi Värnik. Tallinn: Tallinn University, Institute of Social Work; 2012

Mariliis Malken. Kooliõpilaste alkoholi tarvitamine perekonna kontekstis. [Consumption of alcohol among school students in family context]. Supervisors: Airi Värnik, Peeter Värnik. Tallinn: Tallinn University, Institute of Social Work; 2011

Merle Kark. Üksinduse tõlgendusest ning selle seosed lähima suhtevõrgustikuga noorte seas. [Intepretation of solitude and its relationships with the closest social network among young people]. Supervisors: Airi Värnik, Merike Sisask. Tallinn: Tallinn University, Institute of Social Work; 2011

Annelore Hirschon. Tallinna 14-15-aastaste kooliõpilaste internetikasutuse seos depressiivsusega. [Associations between internet use and depressiveness among 14-15-year old pupils in Tallinn]. Supervisor: Lauraliisa Mark. Tallinn: Tallinn University, Institute of Social Work; 2011

Kertu Valling. Suitsiidijuhtumite kajastamine: analüüs Maailma Terviseorganisatsiooni soovituslikest meediajuhistest lähtudes. [Reporting of suicide cases: analysis based on the World Health Organization media guidelines]. Supervisor: Merike Sisask. Tallinn: Tallinn University, Institute of Social Work; 2010

Lauraliisa Heidmets. Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumisest. [Sexual behaviour in relation to depressiveness and suicidality among schoolchildren]. Supervisor: Airi Värnik. Tallinn: Tallinn University, Institute of Social Work; 2009

Eda Muru. Perearstipraksise sidusus vaimse tervise häiretega patsientide puhul. [The coherency between general practice and social work in case of patients with mental disorders]. Supervisors: Airi Värnik, Merike Sisask. Tallinn: Tallinn University, Institute of Social Work; 2008

Siiri Tõniste. Tajutud sotsiaalne toetus suitsiidikatse sooritanute hulgas. [Perceived social support among suicide attempters]. Suprevisors: Aleksander Pulver, Merike Sisask. Tallinn: Tallinn University, Faculty of Social Sciences; 2007

Agnes Kaarenoja. Nii vaikseks kõik on jäänud? Suicide and the pastors in Viljandi deanery. [Suitsiid ja pastorid Viljandi praostkonnas]. Supervisors: Hannu Sorri, Airi Värnik. Helsinki: Helsinki University, Department of Theology; 2007

Ene Palo. Suicide among external causes of death in the Baltic States 1970-2004. [Suitsiid välispõhjustest tingitud surmade hulgas Balti riikides 1970-2004]. Supervisor: Airi Värnik. Tartu: University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Pubic Health; 2006

Margit Riit. Suitsiidikatsega seonduvad psühholoogilised, somaatilised ja sotsiaalsed aspektid. [Psychological, somatic and social aspects associated with attempted suicide]. Supervisor: Airi Värnik. Tallinn: Audentes University, Faculty of Social and Humanitarian Sciences; 2006

Kaddi Talts. Keskealiste meeste suitsiidid Eestis. [Suicides among middle-aged men in Estonia]. Supervisor: Kairi Kõlves, Tartu: University of Tartu, Faculty of Social Sciences;2006

Merike Sisask. Suitsidaalsus ühiskonnas ning suitsiidikatse sotsiaal-demograafilised, meditsiinilised ja psüühilised mõjurid. [Suicidality in the community and socio-demographic, medical and psychic factors of attempted suicides.] Supervisor: Airi Värnik. Tartu: University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Pubic Health; 2005

Karmel Saveljev. Suitsiidisurma lein ja suitsiidiohvri lähedaste grupitöö mudel sotsiaaltöös. [Bereavement after suicide and group work model in social work for suicide survivors]. Supervisor: Airi Värnik. Tartu: University of Tartu, Faculty of Social Sciences; 2003

Kairi Kõlves. Sotsiaalne integratsioon ja elusündmused suitsiidiprotsessis. [Social integration and life events in suicide process.] Supervisor: Airi Värnik. Tartu: University of Tartu, Faculty of Social Sciences; 2001

Bachelor’s thesis

Heli-Moonika Kunda. Suitsiidikatse raskusastme seosest psüühilise seisundiga. [Association between the severity of suicide attempt and psychic status.] Supervisor: Maria Teiverlaur, advisers: Kairi Kõlves and Merike Sisask. Tallinn: Academy Nord, Institute of Psychology;2006

Karin Palo. Suitsiidide kajastamine Eesti meedias. [Coverage of suicides in Estonian media.] Supervisors: Halliki Harro-Loit ja Airi Värnik. Tartu: University of Tartu, Faculty of Social Sciences; 2005

Riina Soom. Suitsidaalsus kinnipidamisasutustes. [Suicidality in prisons.] Supervisors: Lembit Suvi and Airi Värnik. Tallinn: Mainor Business School; 2005

Mari Juškin. Sotsiaalse toetuse mõju suitsiidikatse sooritanute subjektiivsele heaolule. [Influence of social support on subjective well-being of suicide attempters.] Supervisor: Airi Värnik. Tartu: University of Tartu, Faculty of Social Sciences; 2003

Karmel Saveljev. Suitsiidisurma lein, abi leinajatele ja leinagrupid. [Suicide bereavement, help to survivors and groups of survivors.] Supervisor: Airi Värnik. Tartu: University of Tartu, Faculty of Social Sciences; 2002

Ingrid Vigel. Alkohol suitsiidi riskitegurina. [Alcohol as a suicide risk factor.] Supervisor: Airi Värnik. Tartu: University of Tartu, Faculty of Social Sciences; 2001

Margit Kirja. Noorte suitsiidi riskitegurid Eestis 1999.a. andmete põhjal. [Risk factors of youth siuicides in Estonia by data of 1999.] Supervisor: Airi Värnik. Tallinn: Tallinn Pedagogical University; 2001

Sirje Sild. Eutanaasia ajaloolis-õiguslikust arengust ja perspektiividest. [Historical and juridical development and perspectives of euthanasia.] Supervisor: Airi Värnik. Tallinn: Private College on Social Sciences “Veritas”; 2000

Merle Ott. Kuidas Eesti ajalehed kajastavad suitsiide? Eesti Päevalehe, Postimehe, Lääne Elu ja Sakala näitel. [How Estonian newspapers present suicide? By Eesti Päevaleht, Postimees, Lääne Elu and Sakala.] Supervisor: Airi Värnik. Tartu: University of Tartu; 2000

Kairi Kõlves. Igapäevaelu ja elusündmuste seos suitsiidiga. [Everyday life and events in suicide.] Supervisor: Airi Värnik. Tartu: University of Tartu, 1999

Mairi Etverk. Suitsidaalne käitumine ja selle võimalikud ilmingud Eesti noorte hulgas. [Suicidal behaviour and its possible appearance among Estonian young people.] Supervisor: Anne Tiko, adviser: Airi Värnik. Tallinn: Tallinn Pedagogical University; 1996

Opposed dissertations

Doctoral thesis

Pille Ööpik. Management of depression in family medicine. [Depressiooni käsitlus perearsti praksises.] Supervisor: Heidi-Ingrid Maaroos. Opponents: Airi Värnik and Veiko Vasar. Tartu: University of Tartu, Faculty of Medicine; 2007

Heli Tähepõld. Patient konsultation in family medicine. [Konsultatsioon peremeditsiinis.] Supervisor: Heidi-Ingrid Maaroos. Opponents: Airi Värnik and Helle Karro. Tartu: University of Tartu, Faculty of Medicine; 2006

Galina Piliagina. Self destructive (autoagressive) behaviour: pathogenetic mechanisms, clynical- typological aspects of diagnostics and treatment. [Ennasthävitav käitumine (autoagressiivsus): patogeneetilised mehhanismid, kliinilise diagnostika ja ravi aspektid.] Kiev: Ukrainian Research Institute on Social and Forensic Psychiatry; 2004

Irina Rõbnikova. Возрастной анализ и медико-психологические особенности суицидов различных групп населения мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга). [Age-specific analysis of medico-psychological determinants of suicides in St. Petersburg.] St. Petersburg, geriatrics and gerontology; 2002

Toomas Marandi. Depressiooni farmakoteraapia Eestis. [Drug treatment of depression in Estonia.] Supervisor: Prof Lembit Rägo. Opponents: Prof Ain-Elmar Kaasik and Prof Airi Värnik. Tartu: University of Tartu, Faculty of Medicine; 1998

Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute (ERSI) | Õie 39 Tallinn 11615 | ersi@suicidology.ee